EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

scenariusz lekcji dla klasy VI

Temat lekcji : Poznaję swoje miasto.

Czas : 45 minut

Uczeń po zajęciach powinien:

  • Umieć określić rodzaj czasopisma
  • częstotliwość jego ukazywania się
  • jego adresatów
  • znaleźć w czasopiśmie interesujące go dane
  • znać wiadomości dotyczące miasta zawarte w czasopiśmie

Środki dydaktyczne:

Kronika Tarnogórska nr 1, Herb miasta , karton , pinezki , listwy o długości 1 metra, lampki górnicze, kilof, imitacja bryły srebra, włosienica, stroje z wypożyczalni regionalnej wypożyczone wcześniej przez nauczyciela i uczniów , gałązki lipy, portret Goethego i Sobieskiego.

Przebieg zajęć :

Wprowadzenie

Gdy wyjeżdżamy na wakacje często obcy ludzie zadają nam proste pytanie "skąd jesteś", "co to za miejscowość" . Czy na pewno będziemy potrafili na te proste pytania odpowiedzieć ?. Jaki mamy zasób wiadomości o swoim mieście . Dzisiejsza lekcja ma ułatwić wam zadanie . Dostarczy bowiem potrzebną wam wiedzę . Wskaże także , gdzie szukać potrzebnych wam wiadomości . Przypomni także wiadomości o czasopiśmie i oswoi w obcowaniu z tym przekaźnikiem informacji.

Rozwinięcie

Nauczyciel (N) : Rozdaje dzieciom po 1 egzemplarzu tego samego numeru "Kroniki Tarnogórskiej". Poleca określić czy jest to dziennik , czy czasopismo. Jaka jest jego częstotliwość ukazywania się .
Uczeń (U) : Jest to czasopismo. Ukazuje się raz w roku.
(N) : Przejrzyj pobieżnie to czasopismo i określ jakie treści zawiera.
(U) : Treści regionalne . Mówi o Tarnowskich Górach i regionie tarnogórskim.
(N) : Dzieli uczniów na grupy i zaprasza 1 ucznia z grupy do siebie w celu wylosowania
zagadnienia , które grupa będzie opracowywała podczas lekcji .
Klasa zostaje podzielona na 4 grupy .Każda grupa otrzymuje zagadnienie i zadanie do wykonania .

ZAGADNIENIA

GRUPA I :

Początki miasta i jego herb ( w czasopiśmie artykuł "Herb miasta").

GRUPA II :

Trzy wieki tradycji. Ślubowana pielgrzymka do Piekar Śląskich.(art.Rybka- "Tarnogórskie legendy" s.6).

GRUPAIII :

O górnikach tarnogórskich. ( art. "O górnikach " s.15; "Dzwonka głos" s.15; "Strój i wyposażenie gwarka" s.5; "Skarbnik" s.20)

GRUPA IV :

Odwiedzili nasze miasto ( art. "Goethe w Tarnowskich Górach" s.5 ; "Legendy tarnogórskie" s. 20; "Wiwat Sobieski" s.2.

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIÓW

GRUPA I :

Przedstaw przy pomocy artykułu w czasopiśmie i rekwizytów w formie wypowiedzi bądź scenki rodzajowej jakie były początki miasta i jaki jest jego herb ( skąd się wywodzi).

GRUPA II :

Przy pomocy dostępnych ci na lekcji środków oraz własnej inwencji przedstaw od kiedy o dlaczego odbywa się ślubowana pielgrzymka do Piekar Śląskich.

GRUPAIII :

Przedstaw przy pomocy wypowiedzi słownej i pantomimy bądź scenki rodzajowej jak wyglądały początki górnictwa w Tarnowskich Górach. Zapoznaj nas z postacią Skarbka - opiekuna kopalni.

GRUPAIV :

Przedstaw przy pomocy artykułu i rekwizytów w formie wypowiedzi słownej bądź scenki rodzajowej, które znane postacie historyczne odwiedziły nasze miasto.
Nauczyciel wyznacza uczniom określony czas do wykonania zadania nie mniejszy jednak niż 15 minut.
(U) Uczniowie po upływie określonego przez nauczyciela czasu prezentują swoje zadania.

EWALUACJA

(N) Nauczyciel ocenia poszczególne prezentacje . Następnie rozdaje każdej z grup tę samą krzyżówkę z hasłami podsumowującymi lekcję , a zawartymi w omawianych artykułach .
(U) Uczniowie rozwiązują krzyżówkę .
(N) Nauczyciel ocenia jej rozwiązanie , oraz pracę uczniów na lekcji .

ZADANIE DOMOWE

Wyszukaj w archiwach domowych stare legendy lub wiersze regionu tarnogórskiego.

Opracowała: Elżbieta Spurek