REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.
 3. Wypożyczający książki winni zostawić wierzchnie okrycie w szatni , a torby szkolne przed wejściem do biblioteki .
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy.
 5. Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 14 dni.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia , pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników .
 7. Na prośbę czytelnika można rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników .
 8. Z zasobów księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni .
 9. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania książek wypożyczonych oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem . O wszelkich uszkodzeniach książek należy informować bibliotekarza .
 10. Za szkody wynikłe z zagubienia , uszkodzenia itp. czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną .
 11. W pomieszczeniach biblioteki czytelnik winien zachować ciszę .
 12. Niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki szkolnej.